Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, C2H5COOH và CH3(CH2)3NH2. Để nhận biết các chất trên dùng thuốc thử là:  

A.

A: quỳ tím

B.

B: NaOH

C.

C: HCl

D.

D: H2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.