Có 3 chất sau: Mg; Al và Al2O3. Để nhận biết từng chất, ta chỉ cần dùng 1 thuốc thử:

A.

Dung dịch H2SO4.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch CuSO4.

D.

Dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch NaOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.