Có 4 kim loại: Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dùng thêm 1 chất thì có thể dùng chất nào trong số các chất dưới đây để nhận biết kim loại đó?         

A.

A. Dung dịch Ca(OH)2

B.

B. Không nhận biết được

C.

C. Dung dịch NaOH

D.

D. Dung dịch H2SO4 loãng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

·       Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng

 

·       Cho dung dịch H2SO4 loãng phản ứng lần lượt với từng kim loại

 

- Kim loại tan ra tạo dung dịch không màu là Mg, Zn, Fe

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn+ H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

 

- Kim loại tan ra tạo kết tủa trắng là Ba

Ba + H2SO4 → BaSO4 + H2 Ba+ 2H2O →Ba(OH)2 + H2

 

·       Cho Ba phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng đến dư, lọc bỏ kết tủa, thu lấy dung dịch lọc cho phản ứng với từng dung dịch thu được khi cho Mg, Zn, Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

- Thấy tạo kết tủa trắng: Kim loại là Mg

MgSO4 + Ba(OH)2→ Mg(OH)2↓ + BaSO4 ↓

 

- Thấy tạo kết tủa trắng , kết tủa trắng tan trong Ba(OH)2 dư: kim loại là Zn

ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2↓ + BaSO4 ↓

Zn(OH)2 + Ba(OH)2 → BaZnO2 + 2H2O

 

- Thấy tạo kết tủa trắng hơi xanh, kết tủa chuyển màu nâu đỏ khi đề ngoài không khí: kim loại là Fe

FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2↓ + BaSO4 ↓    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...