Có 400 tế bào có kiểu gen AB/ab tham gia giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 40 tế bào có diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen, số tế bào còn lại không diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo ở cặp NST chứa cặp gen trên. Tần số hoán vị gen ở đây là

A.

         6,25%.

B.

         2,5%.

C.

         3,125%.

D.

         5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

400 tế bào có kiểu gen img1 giảm phân cho 400.4 = 1600 giao tử 40 tế bào có hoán vị gen mà mỗi tế bào giảm phân cho 2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị → Số giao tử có hoán vị gen là: 40.2 = 80 giao tử Tần số hoán vị gen là: img2         

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.