Có 72 lít nước mắm đổ đều vào các can, được 9 can. Hỏi có 128 lít nước mắm thì đổ được bao nhiêu can như thế?

A.

16 can

B.

17 can

C.

18 can

D.

19 can

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mỗi can được đổ số lít nước mắm là: 72 : 9 = 8 (lít) Có 128 lít nước mắm thì đổ được số can là: 128 : 8 = 16 (can) Đáp số: 16 can.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.