Có bao nhiêu cách chia một nhóm img1 người thành img2 nhóm nhỏ, trong đó có hai nhóm img3 người và hai nhóm img4 người.  

A.

60

B.

90

C.

180

D.

45

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: +) Chọn ra img1 người từ img2 người để làm nhóm img3 người thứ img4img5 cách. +) Chọn ra img6 người từ img7 người còn lại để làm nhóm img8 người thứ img9img10 cách. +) img11 người còn lại tự tách thành hai nhóm img12 người, có img13 cách. Do mỗi nhóm img14 người có vai trò như nhau (không tính thứ tự) nên số cách chia là img15 cách. Cách 2: +) Chọn ra img16 người để thực hiện chia thành hai nhóm img17 người có img18 cách. Chọn ra img19 từ img20 người vừa chọn ở trên để lập nhóm img21 người thứ img22img23 cách. img24 người còn lại sẽ là nhóm img25 người thứ img26, có img27 cách. Suy ra số cách chia hai nhóm img28 người là img29 cách. (do hai nhóm này không tính thứ tự) +) img30 người còn lại tự tách thành hai nhóm img31 người, có img32 cách. +) Vậy số cách chia thỏa đề bài là img33 cách. Nhận xét: mấu chốt trong dạng bài này là các nhóm có số thành viên giống nhau là không tính thứ tự nên khi tính số cách chia các nhóm này theo quy tắc đếm thông thường, ta cần chia đi số lần lặp lại.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...