Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 bạn An, Bình, Chi, Dung vào một bàn dài gồm 4 chỗ?                          

A.

A. 4.

B.

B. 12.

C.

C. 24.

D.

D. 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C.

Số cách sắp xếp là: 4! = 24 (cách).  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.