Có bao nhiêu cách viết số nguyên dương gồm năm chữ số phân biệt.                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số đó là: img1  Chọn số cho img2 có 9 cách. Mỗi cách chọn bộ số img3 là một chỉnh hợp chập 4 của 9 phần tử img4 Số cách chọn số cho bộ số img5img6  img7 Số các số thỏa mãn: img8  Chọn đáp án B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...