Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm img1 góc quay img2?        

A.

Không có.

B.

1

C.

2

D.

Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Có một điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm img1 góc quay img2 đó chính là điểm img3.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.