Có bao nhiêu giá trị nguyên của img1 để hàm số img2 đồng biến trên img3?  

A.

3

B.

Vô số.

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Hàm số img2 đồng biến trên img3 img4,img5img6,img7img8 img9. Do img10 nguyên nên img11. Vậy có 5 giá trị của img12 thỏa mãn yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.