Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2?         

A.

3

B.

Vô số

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tập xác định img1. img2  Hàm số nghịch biến trên img3 khi và chỉ khi img4  Mà img5 nên img6.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.