.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2?         

A.

3

B.

Vô số

C.

0

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tập xác định img1  Hàm số img2 nghịch biến trên khoảng img3 khi và chỉ khi: img4  Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.