Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến gen sau đây ? I. Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch. II. Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. III. Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN. IV. Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. V. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.