Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là sai khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

1. Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen trong quần thể.

2. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.

3. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

4. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các phát biểu đúng là: (4), (2), (1).

(3) sai, giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp.

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.