Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây về các cơ chế cách li và quá trình hình thành loài là không đúng?

(1) Trong con đường hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần thiết phải có sự tham gia của cách li địa lý.

(2) Mọi con đường hình thành loài ở các loài giao phối đều cần có sự tham gia của cách li sinh sản.

(3) Hình thành loài bằng con đường địa lý không gặp ở những loài ít hoặc không có khả năng di chuyển.

(4) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh và ít gặp ở động vật.

(5) Mọi con đường hình thành loài đều có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa.

(6) Hình thành loài bằng con đường địa lý và con đường sinh thái đều diễn ra trong cùng khu phân bố.   

      

A.

A: 1

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 (1) đúng, hình thành loài con đường hình thành loài bằng con đường sinh thái diễn ra trong cùng khu phân bố nên không cần thiết phải có sự tham gia của cách li địa lý.  (2) đúng, cách li sinh sản là dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự xuất hiện loài mới ở các loài giao phối. (3) sai, hình thành loài bằng con đường địa lý gặp phổ biến ở cả thực vật và động vật, đặc biệt là những loài phát tán mạnh. (4) đúng, hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh và ít gặp ở động vật, phổ biến ở TV. (5) đúng, mọi con đường hình thành loài đều có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa để cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi. (6) sai, hình thành loài bằng con đường địa lý diễn ra khác khu phân bố, con đường sinh thái diễn ra trong cùng khu phân bố

Vậy đáp án đúng là: B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.