Có bao nhiêu số nguyên img1 để phương trình img2  Có hai nghiệm phân biệt lớn hơn img3.

A.

3

B.

Vô số

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện: img1. Ta có: img2img3  img4  img5  img6 img7 Xét hàm số: img8 trên img9, có img10, img11, Do đó hàm số img12 đồng biến trên img13 img14  img15img16 img17.  Xét hàm số: img18 trên img19, có img20. - Bảng biến thiên:   - Theo bảng biến thiên ta thấy: phương trình img21 có hai nghiệm phân biệt lớn hơn img22 khi và chỉ khi img23img24, do img25 nên img26, hay có img27 giá trị nguyên của img28 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...