Có bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

1) Benzen + phenol

2) Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư)

3) Anilin + dung dịch NaOH

4) Anilin + nước

Hãy cho biết trong ống nghiệm nào có sự tách lớp         

A.

A. 3, 4

B.

B. 1, 2, 3

C.

C. 1, 4

D.

D. Chỉ có 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1) Benzen +phenol: Tạo thành dung dịch đồng nhất

2) Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư) tạo thành dung dịch đồng nhất (tạo muối tan trong nước): C6H5NH2 + H2SO4 → (C6H5NH3)2SO4

3) Anilin + dung dịch NaOH tạo dung dịch phân lớp do anilin không tan trong nước

4) Anilin + nước tạo dung dịch phân lớp do anilin không tan trong nước    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.