Có các dung dịch : NH4Cl, NH4HCO3, NaNO2, NaNO3. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm một hoá chất nào trong số các chất cho sau đây để nhận ra các dung dịch trên?

A.

Dung dịch KOH.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch Ca(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch Ca(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...