Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch:         

A.

BaCl2.

B.

NaHSO4.

C.

Ba(OH)2.

D.

NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn thuốc thử là Ba(OH)2. Cho lần lượt từng dung dịch phản ứng với Ba(OH)2:

- Chỉ thấy khí có mùi khai bay lên: dung dịch NH4Cl.

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

- Thấy khí có mùi khai bay lên và kết tủa trắng xuất hiện: dung dịch (NH4)2SO4.

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

- Chỉ thấy có kết tủa trắng xuất hiện, không tan ra trong Ba(OH)2 dư: dung dịch Na2SO4.

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

- Thấy có kết tủa màu đỏ nâu xuất hiện: dung dịch FeCl2

2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3

- Thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện tăng dần đến cực đại, sau đó tan ra trong Ba(OH)2 dư: dung dịch AlCl3.

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.