Có các phát biếu sau:         (1) Lưu huỳnh, photpho, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.         (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.         (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.         (4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O         Các phát biểu đúng là

A.

A: (1), (2), (4)

B.

B: (1), (2)

C.

C: (1), (2), (3).

D.

D: (3), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(4) Sai vì phèn chua có công thức duy nhất là: img1  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.