Thông tin di truyền được truyền đạt tương đối ổn định qua các thế hệ tế bào trong cơ thể nhờ

A.

quá trình phiên bản mã của ADN.

B.

cơ chế tự sao của ADN cùng với sự phân li đồng đều của nhiễm sắc thể qua quá trình nguyên phân.

C.

kết hợp của các quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

D.

quá trình dịch mã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cơ chế tự sao của ADN cùng với sự phân li đồng đều của nhiễm sắc thể qua quá trình nguyên phân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.