“Có luận điểm rõ ràng, lí lẽ chặt chẽ, lời văn khúc chiết, thể hiện tấm lòng của một tri thức chân chính đối với đất nước”. Nhận xét trên đúng với văn bản nào dưới đây?

A.

Nước Đại Việt ta.

B.

Hịch tướng sĩ.

C.

Bàn luận về phép học.

D.

Chiếu dời đô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.