Có mấy thể loại văn học dân gian?

A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.