Có một dung dịch chất điện li yếu, khi thay đổi nồng độ của dung dịch, thì:

A.

Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.

B.

Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.

C.

Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.

D.

Độ điện li không đổi và hằng số điện li không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...