img1 người khách bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng có img2 quầy. Tính xác suất để img3 người cùng đến quầy thứ nhất.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1        

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách sắp xếp img1 người khách vào img2 quầy. Vì mỗi người khách có img3 cách chọn quầy nên có img4 khả năng xảy ra. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là img5. Gọi img6 là biến cố img7img8 người cùng đến quầy thứ nhất, img9 người còn lại đến quầy thứ hai hoặc baimg10. Để tìm số phần tử của img11, ta chia làm hai giai đoạn như sau: ●        Giai đoạn thứ nhất. Chọn img12 người khách trong img13 người khách và cho đến quầy thứ nhất, có img14 cách. ●        Giai đoạn thứ hai. Còn lại img15 người khách xếp vào img16 quầy. Mỗi người khách có img17 cách chọn quầy. Suy ra có img18 cách xếp. Suy ra số phần tử của biến cố img19img20. Vậy xác suất cần tính img21 Chọn D.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.