Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Để xác định hàm lượng etanol trong máu người lái xe, người ta chuẩn độ etanol bằng K2Cr2O7 trong môi trường axit, khi ấy  cho Cr3+. Khi chuẩn độ 25,0 gam huyết tương máu của một người lái xe cần dùng 20,0 ml K2Cr2O7 0,01M. Hàm lượng etanol trong màu người lái xe đó (giả thiết rằng trong thí nghiệm trên chỉ riêng etanol tác dụng với K2Cr,O7) là:

A.

0,055%.

B.

0,11%.

C.

0,22%.

D.

0,11% hoặc 0,055%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,11% hoặc 0,055%.

= 0,01.0,02 = 2.10-4 (mol)

TH1: 3C2H6O + + 8H+ 3C2H4O + 2Cr3++ 7H2O

         6.10-4      2.10-4

Số gam C2H5OH có trong 100 gam huyết tương máu: = 0,11%

TH2: 3C2H6O + 2 + 16H+ 3C2H4O2 + 4Cr3++ 11H2O

         3.10-4      2.10-4

Số gam C2H5OH có trong 100 gam huyết tương máu: = 0,055%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.