Có phương trình hóa học: 5Mg + 12HNO 5Mg(NO3)2 + N2↑ + 6H2O

trong đó số mol HNO3 là chất oxi hóa và số mol HNO3 là chất tạo muối nitrat là:

A.

5 và 12.

B.

2 và 10.

C.

12 và 5.

D.

10 và 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 và 10.

Có 2 mol HNO3 bị khử thành 1 mol N2 và 10 mol HNO3 tạo ra 5 mol muối Mg(NO3)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.