Cơ quan quản lý nhà nước và đăng kiểm phương tiện giao thông KHÔNG có trách nhiệm nào trong các trách nhiệm dưới đây?  Cơ quan quản lý nhà nước và đăng kiểm phương tiện giao thông KHÔNG có trách nhiệm nào trong các trách nhiệm dưới đây?

A.     Ứng xử văn minh, không sách nhiễm và tiêu cực khi thi hành công Ứng xử văn minh, không sách nhiễm và tiêu cực khi thi hành công vụ vụ
B.     Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thông
C.     Giám định và cấp phép cho các phương tiện tham gia giao Giám định và cấp phép cho các phương tiện tham gia giao thông thông
D.     Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hợp Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hợp lý lý và khoa và khoa học học
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.