Có tất cả bao nhiêu phân số bé hơn 1, có mẫu số là 25 và tử số là số lớn hơn 15?

A.

9 phân số

B.

10 phân số

C.

11 phân số

D.

8 phân số

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Gọi phân số bé hơn 1, có mẫu số là 25 và tử số là số lớn hơn 15 là $\frac{x}{{25}}.$ Vì phân số bé hơn 1 nên x < 25 và tử số lớn hơn 15 nên x > 15. Do đó 15 < x < 25. Vậy x có thể bằng 16; 17; 18; ...; 23; 24. Số các số x có thể bằng là: (24 – 16) : 1 + 1 = 9 Vậy có 9 phân số thoả mãn đề bài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.