Có tất cả bao nhiêu số $\overline {324\,\,a4b} $ đồng thời chia hết cho 2; 3 và 5?

A.

3 số

B.

2 số

C.

4 số

D.

1 số

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Để số $\overline {324\,\,a4b} $ chia hết cho 2 và 5 thì b = 0. Để $\overline {324\,\,a4b} $ chia hết cho 3 thì $\left( {3 + 2 + 4 + a + 4 + b} \right)$ chia hết cho 3 hay $\left( {13 + a} \right)$ chia hết cho 3, suy ra a = 2; a = 5 hoặc a = 8. Vậy có tất cả 3 số thoả mãn đề bài là: 324 240; 324 540; 324 840.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...