Có thể coi hỗn hợp cùng số mol FeO và Fe2O3 là sắt từ oxit Fe3O4?

A.

Được, vì % khối lượng của sắt và oxi như nhau.

B.

Được, vì khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư đều cho một lượng muối FeSO4 và Fe(SO4)3 như nhau.

C.

Được, vì chúng có tính chất như nhau, số oxi hóa như nhau.

D.

Không được, vì hỗn hợp FeO và Fe2O3 là hai hợp chất riêng rẽ, còn sắt từ oxit là một hợp chất bị nhiễm từ, có cấu tạo như sau:

  hoặc Fe(FeO2)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không được, vì hỗn hợp FeO và Fe2O3 là hai hợp chất riêng rẽ, còn sắt từ oxit là một hợp chất bị nhiễm từ, có cấu tạo như sau:

  hoặc Fe(FeO2)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.