Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là

A. thể ba kép
B. thể ba
C. thể tứ bội
D. thể bốn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng có dạng 4n → Đây là dạng tứ bội. → Đáp án C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.