Có các phát biểu sau đây :

(1)Amilozo có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2)Mantozo bị khử bởi dd AgNO3 trong NH3.

(3)Xenlulozo có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4)Saccarozo làm mất màu nước brom.

(5)Fructozo có phản ứng tráng bạc.

(6)Glucozo tác dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7)Trong dung dịch, glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:             

A.

A. 6        

B.

B. 5        

C.

C. 3        

D.

D. 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1)       Sai. Amylopectin mới có cấu trúc mạch phân nhánh

(2)       Sai. Mantozo bị oxi há bởi dd AgNO3/NH3

(3)       Sai. Trong chương trình chỉ có amylopectin với glycogen là phân nhánh

(4)       Sai. Mantozo với glucozo mới làm mất màu nước brom (

5)       Đúng. Trong môi trường bazo fructozo chuyển thành glucozo

(6)       Đúng. sgk

(7)       Đúng. Sgk 

Vậy đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.