Các nuclêôtit trên mạch 1 của phân tử ADN kí hiệu A1; T1; G1; X1. Các nuclêôtit trên mạch 2 của phân tử ADN kí hiệu A2; T2; G2; X2. Đẳng thức nào đúng?

A.

A1 + T2 + G1 + X1 = 100%N1.

B.

A1 + T1 + G1 + X2 = 100%N1.

C.

A1 + T1 + G1 + G2 = 50%N1.

D.

A1 + T1 + G1 + X1 = 100%N1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A1 + T1 + G1 + X1 = 100%N1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.