Con lắc lò xo gồm một vật khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng k. Con lắc lò xo đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x = 6cos(cm) và x2 = 6cos(5πt) (cm). Lấy π2 = 10. Động năng của vật tại thời điểm t = 1 s là:

A.

0,079 J.

B.

0,07 J.

C.

0,09 J.

D.

0,097 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,09 J.

- Ta có: A2 + 2A1A2cos(Δφ) = 72  A = 6 cm.

tan φ = 

 Phương trình dao động tổng hợp là: x = 6 (cm)

- Tại thời điểm t = 1 s, ta có x = 6cos = –6 (cm)

- Thế năng của vật tại thời điểm t = 1 s được xác định:

Wtkx22x20,2.(5π)2(6.10–2)2 = 0,09 J

- Cơ năng của vật: W = kA22A20,2.(5π)2(6.10–2)2 = 0,18 J

 Động năng của vật tại thời điểm t = 1 s là: Wd = W – Wt = 0,18 – 0,09 = 0,09 J

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.