Công cuộc Đổi mới nuớc ta đuợc mạnh nha từ năm?

A.

1986.        

B.

 1979.        

C.

 1989.        

D.

1976

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.