Công dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A.

Lĩnh vực chính trị

B.

Lĩnh vực kinh tế

C.

Lĩnh vực văn hóa

D.

Lĩnh vực xã hội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lĩnh vực xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.