Công ty T xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục đích của việc này là:

A.

bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của công ty.

B.

đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

C.

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

D.

bảo vệ nguồn nước sạch của công ty.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.