Cuộc chiến tranh nào không phải là “sản phẩm” của Chiến tranh lạnh?

A.

Chiến tranh vùng Vịnh (1991).

B.

Chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953).

C.

Chiến tranh xâm lược Đông Dưong của thực dân Pháp (1945 - 1954).

D.

Chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang, loại trừ. Cách giải: Các cuộc chiến tranh cục bộ trong chiến tranh lạnh bao gồm: - Chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954). - Chiến tranh Triều Tiên 91950 -1953). - Chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975). Đây là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất thể hiện mâu thuẫn giữa Liên Xô và Mĩ. Sai lầm và chú ý: nên ghi nhớ những sự kiên, nội dung cơ bản của các cuộc chiến tranh cục bộ trong chiến tranh lạnh.

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.