Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn diễn ra vào năm nào?

A.

981

B.

980

C.

982

D.

983

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.