Cuộc khởi nghĩa nông dân nào lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A.

Thái Bình Thiên quốc.

B.

Khởi nghĩa Vũ Xương.

C.

Nghĩa Hòa đoàn.

D.

Khởi nghĩa Thiên An môn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Thái Bình Thiên quốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.