Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929- 1933 ) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

A.

Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào tất cả các nước thuộc địa

B.

Đời sống nhân dân thuộc địa càng cơ cực, đói khổ

C.

Kinh tế suy sup điêu đứng, phụ thuộc vào kinh tế Pháp

D.

Kinh tế chịu hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân khổ cực

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kinh tế chịu hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân khổ cực

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.