“Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng tạo là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo”. Sự sáng tạo đó thể hiện ở việc Cương lĩnh xác định

A.

lực lượng lãnh đạo cách mạng.

B.

mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.

C.

đoàn kết quốc tế        

D.

lực lượng cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: phân tích đánh giá Cách giải: Một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là xác định lực lượng cách mạng. Ngoài công nhân và nông dân còn có tiểu tư sản và trí thức, còn phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập họ. Xác định lực lượng như vậy đã nhìn vào điểm mạnh của từng giai cấp, đáp ứng được yêu cầu đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp cùng đấu tranh cho mục tiêu chung.  Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.