Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cương lĩnh:

A.

Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

B.

Cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp đúng đắn sáng tạo.

C.

Cách mạng dân tộc, dân chủ đúng đắn, sáng tạo.

D.

Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.