Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đề cao nhiệm vụ nào của cách mạng?

A.

Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp.

B.

Nhiệm vụ đánh đổ phong kiến.

C.

Nhiệm vụ đánh đổ tư sản phản cách mạng.

D.

Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc và phong kiến

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.