Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) xác định tính chất cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nước ta là

A.

 Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng.

B.

 Cách mạng tư sản dân quyền.

C.

 Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D.

 Cách mạng ruộng đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 88, suy luận. Cách giải: Tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là cách mạng tư sản dân quyền, sau này được gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nghĩa là “phải giành cho được độc lập dân tộc, đánh đổ đế quốc xâm lược”. => Giải quyết mâu thuẫn dân tộc. Sau khi giành được độc lập dân tộc thì phải thực hiện ngay thổ địa cách mạng (nghĩa là cách mạng ruộng đất). Còn để làm được cách mạng xã hội chủ nghĩa thì phải thực hiện cho được tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. => Tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là cách mạng tư sản dân quyền.

Đáp án đúng là B!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.