Đặc điểm cơ bản nhất của Biển Đông là?

A.

Tính chất nhiệt đới gió mùa.

B.

Tính chất khép kín địa phương của các yếu tố khí tượng-hải văn, sinh vật.

C.

Tính chất nhiệt đới gió mùa và tính chất khép kín địa phương của các yếu tố khí tượng-sinh vật.

D.

Tất cả các đáp án đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính chất nhiệt đới gió mùa và tính chất khép kín địa phương của các yếu tố khí tượng-sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.