**Cho tự thụ phấn F1 dị hợp 3 cặp gen, F2 xuất hiện 5445 cây cao, quả đỏ : 743 cây cao, quả vàng : 2805 cây thấp, quả đỏ : 2008 cây thấp, quả vàng.

Tính trạng kích thước cây được di truyền theo quy luật nào?

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác bổ trợ.

C.

Định luật phân li.

D.

Tương tác át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tương tác bổ trợ.

F2 phân li cây cao : cây thấp = 9 : 7. Suy ra tính trạng này được di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ của 2 cặp gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.