Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta?

A.

Địa hình thấp dưới 500 m chiếm 70% diện tích lãnh thổ.

B.

Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.

C.

Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ.

D.

Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.