Đặc điểm nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp cổ truyền nước ta?

A.

Năng suất lao động thấp.

B.

Sử dụng nhiều sức người.

C.

Sản xuất theo hướng chuyên môn hóa.

D.

Đặc trưng bởi sản xuất nhỏ, công cụ thủ công.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặc điểm không đúng với nền nông nghiệp cổ truyền nước ta là “Sản xuất theo hướng chuyên môn hóa” vì đây là đặc điểm của nông nghiệp hàng hóa.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.